[ ميلاد علي بن موسي الرضا، مأواي دل‏شكستگان و تكيه ‏گاه درماندگان، بر دلدادگان بارگاه و حريمش مبارك باد! . ]