[ ماه ذي الحجه براي خودسازي خيلي مهم است ماه، ماه دعا است، ماه راز و نياز با خدا است و يك قدري بيشتر نه فقط روز عرفه، نه فقط دهه اول اصلاً اين ماه، ماه دعا، ماه رابطه، ماه خودسازي است . ]    [ عيد كمال دين، سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت اميرالمومنين علي (ع) برشيعيان و پيروان ولايت خجسته باد ]